Czy wierzyć czarnym scenariuszom serwowanym opinii publicznej przez prasę w związku z „katastrofalnie” niskim przyrostem naturalnym w Polsce? Na ile polityka prorodzinna – w tym wspieranie tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki i edukacji dla najmłodszych – pomoże zahamować niepokojące tendencje?  Czy prowadzenie działalności pozarolniczej polegającej na prowadzeniu punktu opieki dla dzieci do lat 3 lub edukacji przedszkolnej  wpisuje się w ideę wielofunkcyjnego rozwoju wsi?

Doradcy i wykładowcy zebrani w Krakowie (w dniach 17-19 września bieżącego roku) na szkoleniu „Zakładanie miniprzedszkoli i alternatywnych form wychowania przedszkolnego oraz punktów opieki dziennej dzieci od 0 do 5 roku życia” próbowali odpowiedzieć na pojawiające się pytania. Dzięki obecności przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Krakowie, eksperta prawa oświatowego, przedstawicieli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej czy Państwowej Inspekcji Sanitarnej udało się zprezentować podstawowe wymagania, jakie należy spełnić by założyć odpowiednią formę opieki dla najmłodszych lub edukacji przedszkolnej, odnieść do aktualnie obowiązujących aktów prawnych czy uzyskać informacje dotyczące źródeł finansowania.  Zaprezentowana została również inna, niedroga, prosta do zorganizowania, ale mało rozpowszechniona forma opieki dla najmłodszych – opiekunki dziennej. Forma z założenia dedykowana obszarom, gdzie lepiej tworzyć sieć rozproszonych w terenie, niewielkich placówek – np. obszarom wiejskim. 

Wizyty studyjne pokazały zaś, jak w „skromnych warunkach” można zorganizować dobrze funkcjonujące, rentowne przedsięwzięcie w formie prywatnego żłobka oraz przedszkola. Właścicielki placówek chętnie dzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniem, podając proste i praktyczne rozwiązania umożliwiające przejście formalnej ścieżki: od spełnienia poszczególnych wymogów po odbiór placówki. A zadowolone buzie dzieci bawiących się w przedszkolu i żłobku obaliły mit, że najmłodszym dzieciom najlepiej u mamy…

W szkoleniu zorganizowanym przez krakowski oddział Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wzięło udział 14 osób, głównie doradców, którzy dostrzegli nowe funkcje - opiekuńcze, edukacyjne - jakie może pełnić wiejskie gospodarstwo domowe, zagroda edukacyjna lub gospodarstwo, w którym prowadzona jest działalność agroturystyczna. Wśród nich znalazły się również dwie nauczycielki nauczania zintegrowanego, dla których prowadzenie placówki opieki lub edukacji dla najmłodszych może stanowić ciekawą alternatywę w obliczu zagrożenia utratą pracy w związku z niekorzystnymi zmianami demograficznymi.

Edyta Klimowska-Bobula
CDR Oddział Kraków

{gallery}2013/25{/gallery}