O ODDZIALE

      Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, wraz z Oddziałami w Krakowie, Poznaniu i Radomiu funkcjonuje od 1 stycznia 2005 r. w miejsce Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

Dyrektorem Oddziału CDR w Krakowie jest 
Pani dr inż. Małgorzata BOGUSZ

ZAKRES ZADAŃ CENTRUM:

 1. Przygotowywanie i wprowadzanie jednolitych sposobów działania ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie realizowanych przez nie zadań.
 2. Przygotowywanie i przekazywanie ośrodkom doradztwa materiałów informacyjnych i szkoleniowych.
 3. Opracowywanie analiz i prognoz w zakresie doradztwa rolniczego.
 4. Prowadzenie szkoleń dla pracowników ośrodków doradztwa.
 5. Prowadzenie doskonalenia nauczycieli szkół rolniczych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
 6. Tworzenie i prowadzenie centralnego systemu informacji i baz danych na potrzeby doradztwa rolniczego.
 7. Organizowanie szkoleń, pokazów, seminariów i konferencji oraz innych przedsięwzięć w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego.
 8. Koordynowanie zadań w zakresie rolnictwa ekologicznego wykonywanych przez ośrodki doradztwa
 9. Upowszechnianie wyników badań naukowych w praktyce rolniczej.

Oddział w Krakowie realizuje zadania ze szczególnym uwzględnieniem tematyki:

 • wsparcia turystyki wiejskiej
 • aktywizacji środowisk lokalnych
 • dziedzictwa kulturowego wsi
 • promocji produktu regionalnego
 • wspierania pozarolniczych form aktywności gospodarczej rolników i ich rodzin

Oddział w Krakowie współpracuje z pozostałymi działami funkcjonującymi w strukturach CDR, włączając się aktywnie w realizację zadań o zasięgu krajowym oraz uczestnicząc w pracach zespołów problemowych powoływanych do realizacji zadań wskazanych przez MRiRW oraz Dyrekcję CDR w Brwinowie.