Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizował cykl seminariów - cztery seminaria regionalne i jedno seminarium krajowe, które miały na celu zainspirowanie budowy systemu wsparcia eksperckiego i doradczego dla LGD we wdrażaniu LSR.

Jakość życia na obszarach wiejskich może rosnąć w miarę jak rosnąć będzie jakość zarządzania procesem wdrażania lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy działania. Skomplikowane procedury i trudno dostępna pomoc dla środowisk o niższych kompetencjach społeczno-gospodarczych powoduje, że wiele ciekawych i cennych inicjatyw nie uzyskuje wsparcia, a podejście LEADER nie spełnia oczekiwanych nadziei. Lokalne grupy działania doskonalą swoje umiejętności, wzrasta ich potencjał organizacyjny, nie mniej w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym zachodzi konieczność systemowego wsparcia dla LGD we wdrażaniu LSR. Rozproszenie jednostek organizacyjnych i podmiotów prywatnych, które angażują się w działania eksperckie i doradcze powoduje znaczne obniżenie skuteczności wsparcia doradczego dla LGD.

Dlatego też Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaproponował zorganizowanie cyklu seminariów, które miało na celu zainspirowanie budowy systemu wsparcia eksperckiego i doradczego dla LGD we wdrażaniu LSR - co jest inicjatywą nową i oryginalną zapoczątkowaną już w 2011 roku w ramach realizacji Planu Działania KSOW na lata 2010-2011.

Były to cztery seminaria regionalne i jedno seminarium krajowe, których tematem wiodącym było: "Budowanie systemu wsparcia eksperckiego i doradczego dla lokalnych grup działania (LGD) we wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju".

Cykl seminariów skierowany został do ekspertów i doradców, którzy już współpracują z LGD lub zamierzają taką współpracę podjąć. Uczestnikami seminariów były osoby, które są zainteresowane budowaniem systemu wsparcia i w ramach tego systemu są gotowe dzielić się doświadczeniami i podnosić swoje kwalifikacje, a także korzystać z potwierdzonych i wiarygodnych źródeł informacji.

Cykl seminariów powiązanych ze sobą wspólną ideą odpowiadał na zidentyfikowane potrzeby LGD.

Doskonalenie systemu wsparcia eksperckiego i doradczego dla LGD we wdrażaniu LSR winno przyczynić się do podniesienia jakości zarządzania rozwojem obszarów wiejskich z zastosowaniem podejścia LEADER. W dalszej perspektywie powinno przynieść wzmocnienie potencjału samych partnerstw i uzyskanie przez nie większego wpływu na wzrost aktywności lokalnych społeczności.

Seminaria regionalne zostały zrealizowane przez CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie według ustalonego terminarza.

Lp. Miejsce szkolenia Termin
1. Poznań
CDR Oddział w Poznaniu, ul. Winogrady 63, 61-659 Poznań
29-30.10.2012 r.
2. Kraków
CDR Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków
05-06.11.2012 r.
3. Brwinów
CDR Brwinów, ul Pszczelińska 99, 05 -840 Brwinów
07-08.11.2012 r.
4. Radom
CDR Oddział w Radomiu, ul Chorzowska 16/18, 26-600 Radom
08-09.11.2012 r.

 

Seminarium krajowe podsumowujące zostało zorganizowane w CDR O/Kraków w dniach:
21 - 23.11.2012 r.

Seminaria finansowane były ze środków SC KSOW.

{gallery}2013/04{/gallery}

W czterech seminariach regionalnych udział wzięli przedstawiciele lokalnych grup działania oraz ośrodków doradztwa rolniczego z obszaru całej Polski.

Celem seminariów było zidentyfikowanie obszarów problemowych funkcjonowania LGD i procesu wdrażania lokalnych strategii rozwoju oraz wymiana doświadczeń i próba wypracowania rozwiązań w zakresie budowy systemu wsparcia eksperckiego i doradczego dla LGD. Seminaria obejmowały zarówno część teoretyczną jak też praktyczną (zajęcia warsztatowe).

Część teoretyczna obejmowała informację na temat aktualnego stanu wdrażania lokalnych strategii rozwoju przez LGD oraz zagadnienia związane z budową kultury organizacji w partnerstwie trójsektorowym, jakim są lokalne grupy działania, teoretyczne aspekty metodyki zarządzania strategicznego organizacją oraz metody analizy potencjałów LGD i możliwości wykorzystania wyników tych analiz w indywidualizacji podejścia eksperckiego wspierającego LGD we wdrażaniu LSR.

W ramach części warsztatowej pracowano w trzech zespołach tematycznych, których zadaniem była identyfikacja barier we wdrażaniu LSR oraz sposoby ich eliminacji, wypracowanie sposobów aktywizacji członków LGD, określenie kierunków rozwoju partnerstwa oraz sposoby wsparcia LGD w zakresie budowania prestiżu w lokalnych środowiskach i wzmacniania oddziaływania na rozwój lokalnych społeczności.

Celem seminarium krajowego było wypracowanie propozycji funkcjonowania systemu wsparcia eksperckiego i doradczego dla lokalnych grup działania celem przedstawienia propozycji w Wydziale Leader MRiRW.

Seminarium obejmowało zarówno część teoretyczną jak też praktyczną (wizyty studyjne w małopolskich lokalnych grupach działania połączone z panelami dyskusyjnymi na temat doświadczeń LGD we współpracy z ekspertami i doradcami).

Część teoretyczna seminarium krajowego obejmowała zagadnienia dotyczące roli i zadań systemu wsparcia eksperckiego i doradczego dla LGD we wdrażaniu LSR, komunikacji pomiędzy strukturami zarządzającymi a systemem wsparcia eksperckiego i doradczego dla LGD oraz uwarunkowań sprawnego funkcjonowania i roli ekspertów w procesie identyfikacji wartości dodanej na obszarach objętych wdrażaniem LSR. Zaprezentowane zostały również wyniki obrad z czterech seminariów regionalnych.

W drugim dniu seminarium uczestnicy złożyli wizyty w czterech LGD na terenie Małopolski. W programie wizyt przewidziano spotkania z władzami LGD, zapoznanie się z doświadczeniami, problemami i sukcesami LGD we wdrażaniu LSR oraz z rezultatami wdrażania LSR - wizyta na obiektach, spotkania z beneficjentami wsparcia w ramach LSR.

W ramach tych wizyt przeprowadzone zostały także panele dyskusyjne dotyczące doświadczeń we współpracy z doradcami i ekspertami w zakresie konkretnych zespołów problemowych. Z każdego panelu dyskusyjnego przygotowano informację z jego przebiegu, która została zaprezentowana w trzecim dniu seminarium. Po prezentacji wyników paneli dyskusyjnych odbyła się dyskusja oraz krytyczna ocena wyników.

Seminarium zostało podsumowane sporządzeniem notatki obejmującej szereg uwarunkowań, które należy uwzględnić przy budowaniu systemu wsparcia eksperckiego i doradczego dla lokalnych grup działania.

Na zakończenie programu seminarium krajowego została przedstawiona informacja przedstawiciela MRiRW Wydziału Leader na temat preferowanych rozwiązań w zakresie podejścia LEADER po roku 2014.

{gallery}2013/04_1{/gallery}