Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 4 lipca 2014 roku Międzynarodową Konferencję Naukową dotyczącą aktualnych i ważnych problemów młodzieży na obszarach wiejskich pt.: „Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy”. Konferencja odbędzie w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29-go Listopada 46, rozpoczęcie o godzinie 9.00 – budynek Wydziału Leśnego UR w Krakowie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 4 lipca 2014 roku Międzynarodową Konferencję Naukową dotyczącą aktualnych i ważnych problemów młodzieży na obszarach wiejskich pt.: „Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy”. Konferencja odbędzie w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29-go Listopada 46, rozpoczęcie o godzinie 9.00 – budynek Wydziału Leśnego UR w Krakowie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na 3-dniowe szkolenie na temat: „Funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych – aspekty rachunkowo-podatkowe prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej” .Szkolenie odbędzie się w dniach 25-27 czerwca 2014 r. w siedzibie CDR Oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa 1.

Podejmujemy działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych wśród naszych członków” – to podstawowe zadanie spółdzielni socjalnej „PRZYSTAŃ” w Raciechowicach, która powstała z inicjatywy Gminy Raciechowice oraz organizacji pozarządowej tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kwapinka.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 23-25 lipca 2014 roku szkolenie dla Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich na temat: „Zakończenie wdrażania i ewaluacja wyników LSR/LSROR”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 09-11 lipca 2014 roku szkolenie dla Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich na temat: Marketing terytorialny jako narzędzie rozwoju obszarów wiejskich objętych LSR/LSROR”.


W dniach 26-28 maja 2014 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało 3-dniowe szkolenie z zakresu ekonomii społecznej na temat: „Organizacje pozarządowe jako instytucje wspierające rozwój obszarów wiejskich. Prawno-organizacyjne aspekty funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń – organizacja, dokumentacja, odpowiedzialność”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 16-18 lipca 2014 roku szkolenie dla Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich na temat: Podstawy komunikacji społecznej jako jeden z warunków podnoszenia jakości zarządzania planem strategicznym i skutecznej aktywizacji lokalnej społeczności w procesie planowania strategicznego”.

Czy zabawka może być pomysłem na biznes i rozwój regionu? Tak, jeśli jest ekologiczna i wywodzi się z tradycji...
W dniach 28 – 30 maja 2014 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało trzydniowe szkolenie na temat: "Produkty lokalne w obrocie rynkowym czynnikiem rozwoju regionu”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 23-25.06.2014 r. szkolenie pn. "Planowanie rozwoju gospodarstwa rolnego". Szkolenie jest skierowane do doradców zatrudnionych w państwowych i prywatnych jednostkach doradczych.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie organizuje w dniach 11 - 13 czerwca br. VII Ogólnopolskie Warsztaty Metodyki Doradztwa. Celem warsztatów jest wymiana doświadczeń oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności kierowników Działu Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw w zakresie zadań realizowanych przez kierowane komórki organizacyjne.

Już po raz siedemnasty na terenie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się Giełda Agroturystyczna, a także po raz trzeci Targi Ogrodnicze. Jednym z organizatorów Giełdy było Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, które w ramach stoiska informacyjno-promocyjnego przedstawiło ofertę Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie zaprasza na dwudniowe szkolenie pod nazwą: "Promocja zdrowego stylu życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz profilaktyka zdrowotna w środowisku wiejskim", które odbędzie się w dniach: 16-17 czerwca 2014 roku w siedzibie CDR oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa 1.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza dniach 2-4 czerwca 2014 roku Kierowników Działów Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich WODR na doroczne ogólnopolskie seminarium. Tematyka seminarium będzie dotyczyła wybranych działań z PROW 2014-2020, w szczególności związanych z transferem wiedzy i innowacji oraz priorytetem dotyczącym zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Podczas seminarium planowane są także wizyty studyjne w trakcie których zaprezentowane zostaną przykłady funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej jako przykłady aktywizowania do działalności gospodarczej społeczności lokalnej oraz rolników.

W ostatnią niedzielę kwietnia br. w Racławicach odbyły się - już po raz dwudziesty - Wybory Chłopa Roku. Jednym ze strategicznych organizatorów było Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na trzydniowe szkolenie na temat: "Produkty lokalne w obrocie rynkowym czynnikiem rozwoju regionu”. Szkolenie odbędzie się w dniach 28 – 30 maja 2014 r. w siedzibie CDR Oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa 1.